Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene -adunarea generală anuală – 2011 -

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene a avut şedinţa de Adunarea Generală, joi – 14 iulie 2011, care s-a desfăşurat în sala mare a Complexului hotel-restaurant “Sălăuţa” din Năsăud, locaţie care îşi oferă în fiecare an spaţiile şi serviciile acestui eveniment.

Declarată constitutivă în urma numărării reprezentanţilor celor 44 de localităţi foste commune grănicereşti, preşedintele UCGN, ing. Mihai Mureşan a salutat prezenţa celor din sală, apoi a anunţat ordinea de zi a adunării. Dumnealui a motivat scopul acestei întâlniri ca fiind: “îmbunătăţirea felului de administrare şi eficientizare a patrimoniului Uniunii”. Ing. Mihai Mureşan, preşedintele executiv al UCGN a prezentat raportul de activitate pe anul 2010 din care în mod sepcial, a reieşit faptul că păstrează aceeaşi “linie” ca şi fondatorii asociaţiei grănicerilor: acordarea a cât mai multor burse de studii pentru copiii urmaşilor de grăniceri, lucru reuşit, numărul acestora crescând în fiecare an; în anul şcolar 2010-2011 s-au acordat 40 de burse, faţă de 24 câte s-au acordat anul trecut. Raportul a fost votat în unanimitate.

De asemenea, ţinându-se cont de media generală anuală, situaţia socială şi civilă a familiei, cea materială şi mai ales performanţele obţinute de tineri la concursurile şcolare şi olimpiade, s-au repartizat şi un număr de 12 locuri gratuite într-un cămin studenţesc al UMF Cluj-Napoca pentru studenţii merituoşi, acordându-se şi stipendii la 13 elevi şi 3 studenţi, alţii decât cei bursieri. Aceste burse, stipendii şi locuri gratuite în cămine studenţeşti se ridică la suma de 84.300 lei, Uniunea promiţând mărirea numărului de burse acordate elevilor, în aşa fel ca cel puţin un elev din fiecare fostă localitate grănicerească să beneficieze de această favoare.

Potrivit raportului de gestiune pentru darea de seamă contabilă încheiat la data de 31 decembrie 2010, veniturile totale se ridicau la 368.522 lei, acestea fiind obţinute din vânzarea de masă lemnoasă, pe picior (340.343 lei), lemn de foc (10.890 lei), chirii (3.616 lei) şi dobânzi (13.673 lei), în timp ce cheltuielile totale se cifrau tot la 368.522 lei, care însumează: împăduriri, carburanţi, amortizare, salarii personal, protecţie socială, burse elevi, pază fond forestier, expertize tehnice, stipendii şi sponsorizări, întreţinere auto, asigurări, locuri în cămin studenţesc, îndemnizaţii Consiliul Director etc. Atât rapoartele privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al cenzorului privind modul de administrare al patrimoniului Uniunii şi bilanţul contabil pe anul 2010, cât şi proiectele de buget şi de activităţi pe anul 2011 au fost aprobate cu lejeritate în unanimitatea celor prezenţi întrucât au fost bine întocmite şi realiste.

Modificările Statutului – un alt punct de pe ordinea de zi, se referă la: UCGN este, de asemenea, o asociaţie cu scop social, umanitar şi educaţional (art. 1, alin. 4); se pot acorda şi premii elevilor şi studenţilor (art. 10, litera „c”); Consiliul Director va fi format din 17 membri, din care 15 aleşi de Adunarea Generală, iar reprezentantul oraşului Năsăud şi preşedintele executiv al Uniunii vor face parte de drept din Consiliul Director, reprezentantul oraşului Năsăud va avea calitatea de prim-vicepreşedinte al Uniunii.

S-a renunţat la statutul de „preşedinte de onoare” al Uniunii, pe viitor, astfel că venerabilul scriitor Teodor Tanco, prezent la şedinţă va fi şi primul şi ultimul (unicul) preşedinte de onoare al UCGN, dumnealui fiind ctitorul Uniunii în adunarea de la Salva din 3 iulie 1990.

Despre demersurile de reconstituire a dreptului de proprietate şi stadiul proceselor a vorbit consilierul juridic al UCGN, jr. Pompei Raus, dumnealui arătând că prin procesele aflate pe rol la diverse instanţe de judecată, doreşte recuperarea proprietăţilor în clădiri sau terenuri forestiere

De asemenea, s-a aprobat arondarea terenurilor forestiere, proprietatea Uniunii, la Ocolul Silvic „Someş-Ţibleş” pentru o mai bună asigurare a pazei acestora. Participanţii la Adunarea Generală au fost de acord şi cu încheierea unui contract cu o firmă specializată în vederea recuperării despăgubirilor în echivalent bănesc de la FPS (Fondul Proprietăţii de Stat).

O altă problemă importantă a făcut obiectul discuţiilor la Adunarea Generală a UCGN, şi anume, investiţia în parteneriat cu o firmă privată cu capital italian pentru construirea unei microhidrocentrale pe râul Someş, pe amplasamentul fostei uzine electrice din Tradam, în zona „La Cascadă”. În acest sens, SC Security Gears” SRL din Timişoara doreşte să investească 5 mil. de euro pentru realizarea acestui obiectiv. Adunarea UCGN şi-a dat acordul de principiu în acest sens, considerând că beneficiile rezultate, multiple, care vizează: o cotă de 7% din profitul net (circa 42.000 de euro/an), plus o donaţie anuală din procentul maxim prevăzut de codul fiscal ce se poate vira din impozitul pe profit (circa 19.200 euro/an); construirea unor clădiri administrative care va servi drept sediu pentru părţile contractante (imobil care va rămâne la finalul investiţiei în proprietatea Uniunii), viabilizarea şi întreţinerea în stare de funcţionare a obiectivelor existente (bază sportivă şi de agrement); dar şi plata impozitelor şi taxelor aferente terenului şi a clădirilor de către SC Security Gears SRL, în timp ce investitorii italieni îşi iau angajamentul de reamenajare a barajului de la cascada de pe râul Someş, precum şi realizarea unor lucrări de protecţie contra inundaţiilor de pe Someş, în amonte de obiectiv. Se estimează o putere instalată a microhidrocentralei de 1,7 MW, pentru o producţie anuală estimată de 6.200 MWh, ceea ce va însemna circa un milion de euro pe an venit în favoarea Uniunii.

Preşedintele Uniunii şi membrii Consiliului Director au intervenit punctual şi eficient la soluţionarea realistă a problemelor puse în discuţie în timpul şedinţei. La „Diverse” au intervenit în discuţii şi invitaţii: scriitorul Teodor Tanco, evidenţiind progresele făcute de noua conducere în sensul recuperării de proprietăţi, sporirea numărului de burse şi stipendii în beneficiul tuturor celor 44 de foste comune grănicereşti, menţinerea titlului de „preşedinte de onoare” al Uniunii pe durata vieţii sale, străduinţa conducerii actuale de a crea obiective economice care să aducă beneficii Uniunii..; Profesorul Ioan Seni – preşedintele Astrei Năsăudene felicită şi aduce mulţumiri conducerii UCGN pentru sprijinul acordat în editarea Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare vol. I Ţara Năsăudului, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, în care se regăsesc numeroase personalităţi culturale din arealul celor 44 de foste comune grănicereşti; pentru sprijinirea celei de-a 105-a Adunare naţională a Astrei găzduită de astriştii năsăudeni în 8-10 oct. 2010 - congres naţional de mare respiraţie cultural-istorică; pentru implicarea unor primari din zona UCGN şi membri ai Consiliului Director, precum: Dumitru Mureşan (Năsăud), Nicolae Bodiu (Rebrişoara), Aurel Horea (Ilva Mică), Ioan Moniţa (Romuli), Alexandru Năşcan (Rodna), Anchidim Pavelea (Runcu Salvei), Vasile Laba (Bistriţa Bârgăului), Nicolae Anghel (Coşbuc), Vasile Borş (Maieru), Gh. Onul (Salva), Nicolae Danci (Rebra), Alexandru Anca (Ilva Mare), Avram Valer (Măgura Ilvei) şi alţii.., în susţinerea acţiunilor astriste pe plan local şi mai ales în primirea delegaţiei societăţii „Limba Noastră cea Română” din Chişinău precum şi a copiilor din Anenii Noi (R Moldova) şi Skopie (Macedonia) în găzduirea celor 34 de copii şi maturi în cadrul Taberei internaţionale „Acasă la Noi”; pentru susţinerea premiilor Astrei pe anul şcolar 2010-2011 în şcolile năsăudene, în favoarea elevilor care au obţinut media anuală „cea mai mare” pe profil: matematică-informatică, filologie, pedagogic, ştiinţele naturii, economic, servicii administrative, silvic, protecţia mediului, gimnaziu; De asemenea, profesorul Seni evidenţiază oportunitatea ca Uniunea să aibe editură şi tipografie proprie – obiective aducătoare de venituri; Pe de altă parte, aminteşte că vechii grăniceri acordau burse pentru elevi şi studenţi în baza unui jurământ prin care tinerii se angajau ca după absolvire să revină în zona Năsăudului şi astfel ţinutul a progresat economic şi cultural… Astăzi, atât statul român, cât şi UCGN acordă astfel de burse, dar fără un angajament al tinerilor de a-şi susţine ţara sau ţinutul după absolvire… Este un avantaj sau o pierdere pentru noi românii acest procedeu?

Sprijinirea acţiunilor Astrei în ţinutul năsăudean, ţinut identic cu arealul UCGN, consolidează şi mai mult imaginea Uniunii la nivel naţional şi european, reţinându-i-se în acest sens, străduinţele sale de a gestiona propriile fonduri în susţinerea tineretului studios şi a afirmării zonei atât pe plan economic cât şi cultural.

Olga Lucuţa

Burse lunare acordate de UCGN în anul şcolar 2010-2011 elevilor merituoşi

– urmaşi de grăniceri din cele 44 foste comune grănicereşti:

Din cele 106 cereri adresate UCGN, comisia de acordare a burselor a selectat un număr de 40, din 29 localităţi asociate, urmărind ca media generală precedentă să fie mai mare de 8, media la purtare de 10, performanţele obţinute la concursuri şi olimpiade, situaţia civilă şi materială a familiei, astfel: În Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Năsăud: Pop Mihai Florin cls. XI (Năsăud), Dumitru Mădălina cls. XII (Feldru), Pop Vasile Daniel cls. XII (Mocod), Pop Vica Viorica cls. XI (Runcu Salvei), Iov Violeta cls. IX (Rebrişoara Gersa), Guşă Lenuţa cls. IX (Rodna), Guzu Candale Ioan cls IX (Poiana Ilvei), Petraş Florin cls IX (Mititei), Cicai Veronica cls XII (Rebra), Burz Vasile cls X (Romuli), Drăgănuţ Maria cls XII (Zagra), Găzdac Cătălin cls XI (Năsăud), Dănilă Gabriela cls XII (Salva), Bârneţ Andreea cls XII (Năsăud), Doce Ancuţa cls XII (Mocod), Brumă Niculina cls IX (Ilva Mică), Rus Gabriel Emanuel cls XI (Năsăud); în Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa: Pupeză Nicoleta cls XI (Salva), Ureche Vasile cls X (Ilva Mare), în Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa: Mihai Cîmpan Ionel cls IX (Maieru), Horga Nastasia cls XI (Măgura Ilvei), Lohănel Alina cls X (Ilva Mare), Bora Marian cls IX (Leşu), în Grup Şcolar Sanitar Bistriţa: Poloca Lavinia cls IX (Suplai), Gavrilaş Petruţa cls IX (Suplai), în Grup Şcolar Silvic Năsăud: Buhai Măriuca cls IX (Parva), Flămând Ana Maria cls IX (Ilva Mică); în Grup Şcolar Economic Năsăud: Mescanic Monica cls IX (Leşu), Neamţiu Maria cls IX (Ilva Mică), Neştiut Aurelia cls IX (Ilva Mică); în Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului: Rusan Daniela cls XII (Bistriţa Bârgăului), Ciupercovici Andrei cls XI (Prundu Bârgăului), Trişcă Raluca cls X (Tiha Bârgăului); în Grup Şcolar Agricol Beclean: Rusu Oana cls XI (Bichigiu); în Grup Şcolar „Grigore Moisil” Bistriţa: Homei Grigore Alex. cls XII (Mărişelu); în Col. Tehnic „Infoel” Bistriţa: Moţoc Ana Maria cls XI (Monor); în Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi: Sângeorzan Alexandra cls IX (Sângeorz-Băi); în Colegiul Silvic Gurghiu: Moldovan Ioan cls XII (Ruşii Munţi); în Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru: Nati Lucreţia Tăvuţa cls XII (Şanţ); în Grup Şcolar „Henri Coandă” Beclean: Moldovan Călin cls XII (Poienile Zăgrii).

Consiliul Director, Comisia de burse;

Pentru studenţi UCGN a asigurat în acelaşi an 12 locuri gratuite într-un Cămin studenţesc al UMF Cluj-Napoca, după cum urmează: Ceuca Ioana an IV (Univ. Tehnică – Fac. de Inginerie Electrică) – Salva, Borgovan Maria an I (UBB, Fac. de Litere) – Leşu, Mititean Ana Maria an III (Univ Şt Agricole, Fac de Horticultură) – Runcu Salvei, Pop Doruţa an I (UBB, Fac de Drept) – Poienile Zăgrii, Svinţiu Otilia an I (UBB, Fac de Şt. Economice) – Feldru, Trifan Lucia Maria an IV (UBB, Fac de Mate-Info) – Tiha Bârgăului, Moişan Gavril an I (Univ Şt Agricole şi edicină Veterinară) – Bistriţa Bârgăului, Marte Căliman an IV (Univ. Tehnică, Fac de Construcţii) – Mocod, Moisil Sebastian an III (Univ. Şt. Agricole, Fac de Horticultură) – Şanţ, Platon Ioan Horea an I (Univ. Şt. Agricole, Fac de Horticultură) – Josenii Bârgăului, Protasă Gavrilă Sever an III (UBB Fac de Şt. Economice) – Năsăud, Ureche Daniel-Ioan an V (Univ de Medicină şi Farmacie) – Maieru. Consiliul Director, Comisia de burse;

UCGN a acordat stipendii (ajutoare) pe anul 2010 pentru 13 elevi şi 3 studenţi, după cum urmează: elevi: Timiş Elena şi Nedelea Floarea – Rebra, Rostaş Mădălina, Bugnari Mariana Gina şi Gălan Vasilica Maria – Coşbuc, Lonhardt Emanuel – Ilva Mică, Zăvoianu Mihaela-Cristina – Sîntioana, Tănase Andrei-Raul – Mărişelu, Puşcaşiu Traian şi Varga Floarea Anamaria – Poienile Zăgrii, Jora Nazarica – Suplai, Păţitu Valer Daniel – Maieru, Herţa Gabriela Renata – Năsăud; studenţi: Trifan Dan-Ionuţ – Josenii Bârgăului, Bârta Saveta – Salva, Moişan Gavril – Bistriţa-Bârgăului. Consiliul Director, Comisia de burse;

Premiile anuale ale Astrei - an şcolar 2010-2011, pentru media anuală cea mai mare obţinută pe profil: gimnaziu, mate-informatică, filologie, pedagogic, ştiinţele naturii, economic, servicii administrative, silvic, protecţia mediului:

Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Năsăud – gimnaziu, clasa a V-a, cu media anuală 10: Ioviţă Andrada, Filimon Bogdan, Oancea Gligor Dan – toţi din Năsăud; clasa a VI-a, cu media anuală 10: Cosma Cristiana, Căldărea Cristian Daniel – Năsăud; clasa a VII-a, cu media anuală 10: Pop Gabriela – Năsăud şi Solovăstru Vasilica – Salva; clasa a VIII-a, cu media anuală 10: Cârcu Bogdan, Miron Aura – Năsăud; matematică-informatică, media 10: Pop Vasile Daniel –12A, Nimigea; Lobonţiu Raul –11A, Năsăud; filologie, media 10: Dănilă Gabriela – 12C, Salva, Tupcil Rafila – 12C, Rebrişoara, Drăgănuţ Maria – 12C, Zagra, Bârneţ Andreea – 12D, Năsăud, Gaftone Paraschiva – 12D, Ilva Mică, Bolog Ştefana Timea – 11C, Năsăud, Paşcu Mihaela – 11C, Salva, Paşcu Monica – 11C, Salva, Ştefănel Adriana Ioana – 11C, Năsăud, Pop Vica – 11E, Runcu Salvei, Dănilă Oana – 10C, Poiana Ilvei, Chira Ioana – 9C, Năsăud, Bârlădeanu Narcisa – 9C, Năsăud; pedagogic, media 9,78: Filipoiu Cristina – 9P, Valea Mare; ştiinţele naturii, media 9,78: Herţa Renata – 11S, Năsăud;

Grup Şcolar Economic – matematică-informatică, media 9,66: Petrican Ionela – 11A, Miheşu Mureş; economic, media 9,59: Svinţiu Ana – 11D, Feldru; servicii administrative, media 9,57: Iovu Alexandra – 9C, Gersa Rebrişoara;

Grup Şcolar Silvic – silvicultură, media 9,40: Capotă Marius Vlad – 11B, Mărgău Cluj; protecţia mediului, media 8,91: Pătălău Marius Iorat – 12B, Crasna Sălaj;

Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Năsăud - gimnaziu, media 10: Iacob Naomi – 7A, Năsăud; şef promoţie a VIII-a, media 9,99: Theodorescu Mihai – 8D, Năsăud.

Pentru realizarea acestor premii, Desp. Năsăud al ASTREI a fost susţinut de următoarele instituţii: Protopopiatul Năsăud – pr. protopop Ioan Dâmbu, UCGN – preşedinte ing. Mihai Mureşan, Intex Năsăud – dir. dipl. ing. Dorel Sima, Mis Grup Anieş – dir. Emil Iugan, membrii Astrei din Despărţământ prin cotizaţia anuală şi cei 2% din impozitul încasat în anul anterior, oferiţi Astrei. Tuturor le aducem mulţumirile cuvenite şi binemeritate.

Preşedinte Desp. Astra Năsăud, prof. Ioan Seni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5