Primăria Mărişelu angajează consilier achiziţii

          Primăria comunei Mărișelu anunță organizarea, în data de 9 aprilie 2020, ora 10.00 (proba scrisă) și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise), a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Agricol, Achiziții publice și Mediu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud.

          Condițiile specifice de participare sunt cele prevăzute la art. 386, lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramurile de științe: științe economice sau științe juridice.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Mărișelu, nr. 150, jud. Bistrița-Năsăud.

Dosarele de înscriere la concursse depun la sediul Primăriei comunei Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv începând cu data de 9 martie 2020 până la data de 30 martie 2020, între orele 8.30 – 16.00, de luni până joi și, respectiv, vineri, 8.30 – 13.30 și vor cuprinde următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazieruljudiciar.

Copiile de pe actele sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certfică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Anunțul, bibliografia pentru concurs, fișa postului, percum și formularele necesare pentru înscriere, se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.comunamariselu.ro (secțiunea Primărie – organizare, carieră) începând cu data de 9 martie 2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0263272710, fax. 0263272585, tel. mobil: 0787866134, e-mail: [email protected], persoană de contact Zăvoian Domnița, secretar general.

PRIMAR,

Petruț Horea-Călin

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5