Pr. Vasile Beni: Rusaliile. Darurile pe care ni le oferă Sfânta Biserică

Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân și Binecuvântare celor ce pleacă!”(Cuvinte scrise pe ușa unei Biserici)

Dragii noștri credincioși!

 Între toate sărbătorile creştine de peste an, trei strălucesc în chip deosebit în calea pregătirii şi desăvârşirii noastre spirituale: Naşterea cea după trup a Domnului Hristos, Învierea Sa cea prea minunată din morţi şi Coborârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, numită de poporul nostru Rusaliile.

Ne aflăm cu ajutorul bunului Dumnezeu în Duminica Rusaliilor, ziua în care, Duhul Sfânt S-a pogorât în chipul limbilor de foc asupra apostolilor şi Biserica s-a întemeiat în chip văzut. Să ne oprim în cele ce urmează la câteva învățături referitoare la această frumoasă și măreață sărbătoare.

1. Ce este Sfânta Biserică. Instituţia teandrică divino-umană care lucrează în lume cu mijloacele ei spirituale: Sfânta  Scriptură, Sfânta Tradiţie, cultul liturgic şi harul Sfintelor Taine.  Biserica, prelungeşte în istorie, până la sfârşitul veacului, evenimentul întrupării Domnului sau al „unirii ipostatice” a celor două firi în persoana Sa, prin asumarea firii omeneşti în însuşi ipostasul Său dumnezeiesc.  Biserica este o viaţă nouă în Iisus Hristos şi cu Hristos, e corabia mântuirii, punte între cer şi pământ, între veşnicie şi vremelnicie.  Biserica a fost închipuită de patriarhi, prezisă de prooroci, întemeiată de Mântuitorul, zidită de apostoli şi desăvârşită prin martiri. Este fântâna nesecată a darurilor dumnezeieşti, este stâlp şi temelie a adevărului. Biserica este locul în care se jertfeşte în chip nesângeros Hristos pentru mântuirea noastră, iar din Biserică fac parte toţi cei uniţi prin aceeaşi credinţă în Iisus Hristos, care se împărtăşesc din aceleaşi Sfinte Taine.

2. Câteva dintre darurile pe care ni le oferă Sfânta Biserică

      Fiecare creştin, când merge să se roage în Sfânta Biserică, duce cu sine toate apăsările şi greutăţile sale, urmând ca după ce iese de acolo să fie mai liniştit şi mai curat sufleteşte. În felul acesta, Biserica, pentru fiecare dintre noi, este o baie duhovnicească ce ne curăţeşte sufletul şi trupul de greutăţi şi de păcate, Biserica fiind un loc sfânt şi sfinţitor.

    Părintele Dumitru Stăniloae ne arată că locaşul unei Biserici îl are prezent şi locuitor în el pe Dumnezeu cel în Treime închinat şi slăvit, de aceea şi darurile Bisericii sunt multe, iar dintre ele am putea enumera:

1.Numele de creştin – de a fi fiu al lui Dumnezeu pe care îl primim la Botez;
2. Credinţa mântuitoare – învăţătura despre Dumnezeu şi om;
3. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, care cuprind cuvântul lui Dumnezeu;
4. Sfinţirea sufletului, pentru că nu există instituţie care să aibă leac pentru curăţirea păcatului;
5. Comuniunea sfinţilor, cultul morţilor, cu viaţa de dincolo numai Biserica ne poate pune în legătură;
6. Sărbătorile – dacă cele omeneşti ne obosesc, cele sfinte ne împacă sufletele cu Dumnezeu;
7. Biblia – care este asemenea unei farmacii şi ne oferă leacuri pentru tot felul de boli;
8. Religia – toate popoarele au religia lor, a noastră este cea a Bisericii în care ne-am născut, botezat, au trăit şi au murit moşii şi strămoşii noştri;
9. Preotul – care este sfătuitorul celor ce sunt în durere; încreştinează copii, încununează mirii, prohodeşte pe cei morţi;
10. Sfânta Liturghie – care ni-L oferă pe Iisus Hristos Întrupat, Răstignit, Înviat, Înălţat la ceruri, ca să ne trimită Duhul Sfânt;
11. Sfintele Taine – care sunt lucrări văzute prin care în chip nevăzut se revarsă harul lui Dumnezeu;
12. Dacă în Vechiul Testament, la sfinţirea Templului, Domnul a zis: ochii mei vor fi pururi deschişi asupra acestui locaş; În Noul Testament, Iisus ne asigură: Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.

3. Sfânta Liturghie este slujba centrului cultului creştin ortodox

      Dacă prin celelalte Taine primim anumite daruri, prin Sfânta Liturghie îl primim pe darul darurilor, pe Iisus Hristos. Astfel, Sfânta Liturghie este reactualizarea lui Hristos printre noi, pentru că El vieţuieşte în noi şi noi în El şi îl însoţim din peştera Betleemului şi până la Înălţare.

     Sfânta Liturghie este slujba centrului cultului creştin ortodox în care Hristos vine pentru a ne sfinţi şi a ni se dărui prin Împărtăşanie.

    La fiecare Liturghie, Duhul Sfânt actualizează, face prezentă pentru fiecare credincios în parte - întreaga viaţă a Mântuitorului.

      La fiecare Sfântă Liturghie, cerul se coboară pe pământ: „noi cari pe heruvimi cu taină închipuim”- pentru ca să participe la prefacerea pâinii şi a vinului. Iar săvârşirea Sfintei Liturghii are ca obiect - prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului, iar ca scop - sfinţirea credincioşilor şi iertarea păcatelor.

      La Sfânta Liturghie ne rugăm pentru cei vii, dar şi pentru cei morţi, pentru cei prezenţi, dar şi pentru cei care nu pot participa, îi mulţumim pentru binefacerile pe care le ştim, dar şi pe care nu le ştim.

     La Sfânta Liturghie ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului: „cel ce mănâncă Trupul Meu petrece întru Mine şi Eu întru el”, dar ne împărtăşim şi de cuvântul lui Dumnezeu: fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc pe el”.

     Şi tot la Sfânta Liturghie ne împărtăşim prin miride - care sunt firimituri mici de pâine care se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sfântului Agneţ pe sfântul disc pomenindu-se vii şi morţii, iar după împărtăşanie aceste firimituri se toarnă în potir pentru ca cei pomeniţi, cei vii, dar şi cei morţi, să se cuminece şi ei cu Trupul şi Sângele Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumi.

     4. Duhul Sfânt
         Este cea de a treia persoană a Sfintei Treimi. În art. al 8-lea al simbolului de credinţă mărturisim:
„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Acela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci”.
     În Vechiul Testament  a luat parte la crearea lumii şi a omului; a călăuzit pe patriarhi şi pe prooroci;
     În Noul Testament: - Îngerul îi spune sfintei Fecioare Maria:,,Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine, fiul Domnului Se va chema”; i-a călăuzit pe păstori, pe magi şi pe dreptul Simeon să vadă în Pruncul născut în Betleem, pe Mesia; L-a luminat pe Sf. Ioan Botezătorul să-L recunoască pe Iisus venit la Botez ca pe „Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii”; la Sfânta Liturghie este Cel ce preface pâinea şi vinul în „Trupul şi Sângele Domnului”; „El este cel ce călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică” (Sf. Vasile cel Mare). Închei cu versurile frumoasei pricesne care spun:

,,Duhule Sfinte, Lumină Lină,
al vieţii noastre dăruitor,
vino din ceruri, dă-ne lumină,
şi fii-ne astăzi Mângâietor.

Am pierdut calea  bună şi dreaptă,
şi-ntru păcate ne-am cufundat.
Vino, Stăpâne, toţi te aşteaptă,
ca şi pe-un soare prea luminat.

Toţi suspinăm şi gemem sub patimi,
plângem în chinuri şi în dureri,
vino, Preasfinte, strigăm cu lacrimi,
dă-ne tărie în strâmtorări.

Duhule Sfinte, Lumină lină,
spre ceruri zboară al nostru dor,
vino, în lumea de zbucium plină,
şi fii al nostru ocrotitor.

Multe ispite ne înconjoară,
mii de necazuri ne copleşesc,
vino, Preasfinte, la noi coboară,
fii-ne scăpare şi scut ceresc
”.

Amin!
 

Sărbători binecuvântate!                 

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5