Normele metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern nr.1195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultu

Sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli, persoane fiyice sau juridice, activi în producţia primară de produse agricole obţinute în conformitate cu legislaţia din domeniu privind agricultura ecologică.

Pentru a beneficia de sprijin financiar, producătorii menţionaţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să deţină cel puţin în folosinţă o suprafaţă de teren agricol de minim 0,25 ha cultivată în sistemul de agricultură ecologică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu:

b)să fie înregistraţi în Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologică, ţinut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Compartimentul de specialitate;

c)să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul administraţiei publice locale.

Ce documente sunt necesare?

a)copie de pe buletinul de identitate/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, în cazul persoanelor fizice autorizate şi al persoanelor juridice, copie de pe certificatul de înregistrare, certificatul fiscal, certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului ori orice alte acte similare eliberate de autorităţile competente în domeniu care atestă legala constituire şi funcţionare a persoanei respective;

b)copie conformă cu originalul de pe titlul de proprietate, contractul de arendă, contractul de concesionare, contractul de vânzare-cumpărare sau alte asemenea acte, după caz, care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului care face obiectul sprijinului;

c)copie conformă cu originalul de pe fiţa de înregistrare în agricultura ecologică, pentru anul în curs, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a solicitantului de sprijin;

d)certificatul de atestare fiscală;

e)copie conformă cu originalul de pe contractul încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care solicitantul de sprijin este integrat în sistemul de control respectiv;

f)copie conformă cu originalul de pe factura fiscală afentă taxei de inspecţie şi certificare, pentru anul în curs şi dovada plăţii contravalorii acesteia;

g)copie conformă cu originalul de pe certificatul de conformitate/ master certificatul/ certificatul de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul în care să se menţioneze statutul (în conversie sau certificat), cultura şi suprafaţa, sau nr. de familii de albine certificate pentru fiecare producător;

h)o adeverinţă emisă de organismul de inspecţie şi certificare cu competenţe de control asupra solicitantului de sprijin prin care confirmă că:

(i)nu a intervenit nicio cauză de încetare ori desfiinţare a contractului prin care solicitantul de sprijin este supus sistemului de control specific agriculturii ecologice;

(ii)solicitantul de sprijin se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

(iii)cuantumul taxei de inspecţie şi certificare a fost integral plătită.

Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pentru acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică este 12 decembrie 2008, inclusiv.

Inspecţii ale compartimentelor de specialitate din cadrul DADR

Prin întreaga sa activitate, compartimentele de inspecţii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală supraveghează toţi operatorii, care au obligaţia respectării normelor tehnice de realiuare şi evidenţă a producţiei agricole, să cunoască şi să se încadreze în prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

În mod deosebit se urmăreşte ca toţi operatorii din domeniu să respecte normele privind calitatea şi trasabilitatea produselor, a normelor de evidenţă şi conformitate cu standardele comunitare. În cursul lunii octombrie au fost efectuate o serie de inspecţii la diferiţi agenţi economici, după cum urmează:

-Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol – 2 agenţi economici, la care au fost verificate:

-respectarea normelor de evidenţă a produselor, de întocmire a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie

-respectarea practicilor şi tratamentelor autorizate aplicate vinurilor;

-încadrarea în prevederile legale a parametrilor tehnici;

-avizarea documentelor de însoţire a transporturilor şi verificarea calităţii produselor vitivinicole neîmbuteliate

-Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor a inspectat 20 de agenţi economici la care s-a urmărit respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs, sub apectul modului de sortare, ambalare, etichetare şi depozitare.

-au fost eliberate un număr de 94 de certificate de destinaţie industrială pentru procesare internă (mere)

-au fost eliberate un număr de 8 autorizaţii de defrişare platnaţii;

-Inspecţia de Stat pentru Controlul Fertilizanţilor a verificat un număr de 15 agenţi economici, comercianţi şi distribuitori de îngrăşăminte privind modul de cunoaştere şi respectare a legislaţiei în domeniu, referitor la depozitarea şi comercializarea îngrăşămintelor.

-Inspecţii Tehnice şi Control în realizarea şi Promovarea Produselor din Industria Alimentară. Au fost verificaţi 27 agenţi economici din industria alimentară din următoarele domenii: lapte, carne, morărit-panificaţie, urmărind în special:

-respectarea prevederilor în vigoare privind producţia de produse alimentare;

-dotarea unităţilor cu echipamente, utilaje, instalaţii şi aparatură de măsură şi control, care să permită respectarea instrucţiunilor tehnologice şi realizarea produselor la nivel de calitate stabilite în specificaţiile tehnice de firmă;

-verificarea folosirii în fabricaţie a materiilor prime şi auxiliare de bună calitate, însoţite de documente care să ateste calitatea şi provenienţa lor;

-verificarea existenţei specificaţiilor de firmă şi încadrarea în parametrii de calitate a produselor finite;

-existenţa licenţelor de fabricaţie pentru toate categoriile de produse care se realizează în unitatea controlată;

-verificarea respectării în conformitate cu reglementările în vigoare a marcării, etichetării şi ambalării produselor finite;

-verificarea respectării condiţiilor tehnice în procesarea produselor, respectarea fluxului tehnologic, a reţetei de fabricaţie, a consumului specific şi întocmirea zilnică a rapoartelor de producţie;

-urmărirea modului în care a fost respectată legislaţia în domeniul de fabricare a produselor alimentare şi a programelor stabilite de M.A.D.R.

Acolo unde a fost cazul, s-au aplicat avertismente şi amenzi, precum şi stabilirea unor termene precise de remediere a situaţiilor neconforme evidenţiate în procesele-verbale de control.

Petrică Popşor

Dir.executiv adjunct al DADR

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5