DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 21 mai 2024, orele 14.30

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

                             

 

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

                                                                              

                                                                                                                                                                              

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 21 mai 2024, orele 1430

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

- referatul nr.IIB/11261 din 20.05.2024 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IA/11259 din 20.05.2024 a Serviciului buget, monitorizare investiții, Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

        - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

  - avizul de legalitate nr.IIAb/11265 din 20.05.2024 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

 

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

 

        Art.1 (1) Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 21 mai 2024, orele 1430. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 20.05.2024.

        Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra  proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu: 

        - Secretarul general al județului;

        - Administratorul public al judeţului;

        - Direcţia juridică, administraţie locală;

        - Direcţia economică;

        - Arhitectul-şef;

- Direcţia investiții, drumuri județene;

- Serviciul coordonare instituții subordonate, relații publice;

        - Serviciul achiziţii publice, contracte;

- Compartiment audit public intern;

        - Compartiment Cabinet preşedinte;

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează:

   EMIL RADU MOLDOVAN      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                          ALEXANDRINA-CRINA BORȘ                                                        

                                   

Nr. 248

Din 20.05.2024

 

Anexa

 la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr.248 din 20.05.2024

 

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 21 mai 2024, orele 1430, convocată de îndată

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr.VIII/11254 din 20.05.2024 privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2024

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5