Bugetul general al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru 2023 a fost adoptat! Preşedintele Radu Moldovan: Peste 67% din buget este alocat investiţiilor!

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a adoptat, în şedinţă ordinară, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Astfel, bugetul general al Județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023 are o valoare de 1.015.575 mii lei, din care bugetul local include venituri de 567.776 mii lei şi cheltuieli de 590.092 mii lei, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde  venituri de 409.045 mii lei şi cheltuieli de 414.896 mii lei, iar bugetul creditelor interne - 38.754 mii lei. De asemenea, a fost aprobată  utilizarea integrală, în anul 2023, a excedentului bugetului local, în sumă de 22.316 mii lei, din care  20.215 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare şi  2.101 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, cu sume alocate pentru calamități din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. Proiectul de hotărâre a prevăzut şi aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Programul de investiţii cu finanţare din bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2023 prevede suma de 399.034 mii lei de la bugetul local (peste 67% din bugetul local), 38.754 mii lei din credite şi 17.830 mii lei din bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii sau subvenţii. Aici sunt cuprinse proiecte finanţate din Fondul Social European, din PNRR, investiţiile de la SJU Bistriţa, cofinanţarea etapei a II-a  a Master Planului de Apă şi Canalizare, cofinanţarea sau derularea unor proiecte de mediu, dar şi investiţiile în infrastructură rutieră, cu finanţare europeană, prin PNDL, prin Programul „Anghel Saligny” etc.

Capitolul „Autorităţi publice și acțiuni externe” cuprinde cheltuielile necesare pentru funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, dar şi pentru realizarea unor obiective de investiţii. Totalul cheltuielilor este de 41.638 mii lei, din care 29.571 mii lei  la Secţiunea de funcţionare (inclusiv suma de 15.138 mii lei pentru cheltuieli de personal la Consiliul Judeţean şi indemnizaţiile consilierilor judeţeni) şi  12.067 mii lei la  Secţiunea de dezvoltare.

La „Asigurări şi asistenţă socială”, se propune alocarea sumei totale de 66.739 mii lei (11% din total buget local), din care 58.877 mii lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap şi pentru susţinerea finanţării căminelor pentru persoane vârstnice aflate în componenţa instituţiei și 7.862 mii lei pentru implementarea proiectului derulat cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR „Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orasul Beclean, str.Liviu Rebreanu nr.22A.  Pentru anul 2023 din suma de 58.877 mii lei alocată pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, se asigură cheltuielile secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare, inclusiv implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate la nivelul acesteia.

Capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională” cuprinde cheltuielile destinate finanțării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a Județului Bistrița-Năsăud. Suma propusă spre alocare pentru anul 2023 este de 270 mii lei  pentru combustibil, reparaţii, poliţe RCA etc.

Pentru desfăşurarea activităţii Serviciul Public Județean SALVAMONT, structură care face parte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, suma propusă a fi alocată pentru anul 2023 este de 190 mii lei.

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Bistrița-Năsăud a solicitat de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2023 un buget total de 1.795 mii lei, din care 1.558 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 237 mii lei cheltuieli cu bunuri, iar pentru bugetul de venituri proprii propune suma de 20 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.

La capitolul Apărare, s-a distribuit suma de 740 mii lei din care, 700 mii lei pentru finanţarea Centrului Militar Judeţean Bistrița-Năsăud şi 40 mii lei pentru finanţarea Structurii Teritorială pentru Probleme Speciale Bistriţa-Năsăud.

Învăţământ special

Capitolul „Învăţământ” cuprinde finanțarea unităților de învățământ special, susținerea Programului pentru școli al României, bursele acordate elevilor cu rezultate deosebite, precum și programele cu finanțare nerambursabilă, derulate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind renovarea energetică a unităților de învățământ special. În bugetul de cheltuieli la acest capitol  este prevăzută suma totală de 70.564 mii lei. Învăţământul special are alocată suma de  9.849 mii lei (1,16% din total buget local) din care  CSEI nr.1 Bistriţa -  2027 mii lei; CSEI nr.2 Bistriţa -  1954 mii lei; CSEI „Lacrima” Bistriţa  - 1711 mii lei, CSEI Beclean -  1872 mii lei, Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa  - 1971 mii lei, Centrul Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională BistriţaNăsăud -  314 mii lei. Acest capitol cuprinde finanțarea Programului pentru şcoli al României cu suma de 5.738 mii lei, 212 mii lei este pentru plata burselor care se acordă elevilor cu rezultate deosebite, 500 mii lei care reprezintă sumele pentru decontarea transportului elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care beneficiază gratuit de servicii publice de transport conform Legii educației naționale nr.1/2011, respectiv suma de 54.265 mii lei, pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate din sumele aferente componentei de împrumuturi a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Programele cu finanțare nerambursabilă sunt derulate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi includ „Renovare enegetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”  -  10.351 mii lei; „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”  - 13.549 mii lei;  „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Bistrița”, 17.995 mii lei; - „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”, 6.003 mii lei; - „Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”, 6.367 mii lei;

Pentru plata salariilor personalului neclerical finanțarea se asigură din sume defalcate din TVA pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului şi din veniturile proprii ale judeţului, fiind cuprinsă suma de 8.777 mii lei, din care 8.722 mii lei de la bugetul de stat și 55 mii lei de la bugetul local.

Pentru susţinerea unităţilor de cult prin sprijin financiar acordat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 a fost alocată  suma de 750 mii lei. Pentru susținerea altor servicii culturale sau religioase se repartizează suma totală de 600 mii lei, din care 300 mii lei pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general şi 300 mii lei pentru acordarea de recompense elevilor sau personalităţilor marcante ale judeţului care în cursul anului 2023 obţin rezultate deosebite.

Mediu

La capitolul „Protecţia mediului”, a fost stabilită suma de 18.204 mii lei, din care 227 mii lei la secţiunea de funcţionare, 1.498 mii lei pentru transferuri interne și 16.479 mii lei la secţiunea de dezvoltare. Suma de 227 mii lei aferentă secţiunii de funcţionare este necesară pentru asigurarea unor servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost și servicii de asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud. Suma de 1.498 mii lei reprezintă contribuția unității administrativ-teritoriale la FIID, respectiv sumele aferente redevenței care se încasează de la Societatea Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deșeurilor S.R.L. Suma de 16.479 mii lei pentru secţiunea de dezvoltare, este constituită din: Contribuția județului la finanțarea prin POIM 2014-2020 a proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” cu suma de 12.578 mii lei (finanțare din FIID); Modernizarea stației de tratare cu osmoză inversă din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tărpiu, în vederea creșterii capacității de tratare a levigatului, cu suma de 2.676 mii lei (finanțare din FIID);  Servicii privind Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv documentele suport și întocmirea documentațiilor de atribuire a contractului/contractelor de achiziții publice pentru Proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cu suma de 235 mii lei; Servicii de Asistență tehnică pentru elaborarea Aplicației de Finanțare, inclusiv documentele suport (Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea impactului asupra mediului, etc.) pentru Proiectul „Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cu suma de 935 mii lei; Servicii de elaborare documentație Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru obiectivul - Introducere teren în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei Stații de Tratare MecanoBiologică cu digestie anaerobă în cadrul proiectului „Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud”, cu suma de 26 mii lei; Cofinanțare proiect „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cu suma de 29 mii lei;

La Capitolul „Acţiuni generale economice” este înscrisă suma de 15.070 mii lei, care reprezintă  „Realizare spațiu birouri” strada Păcii nr. 2A, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, cu suma de 745 mii lei;  „Amenajare teren pentru obiectivul de investiții Construire bază sportivă TIP 1 în municipiul Bistrița, judeţul Bistrița - Năsăud”, cu suma de 3.000 mii lei; „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, cu suma de 10.100 mii lei;  „Asigurare utilități pentru locuință pentru tineri adulți cu handicap în Localitatea componentă Viișoara, Municipiul Bistrița”, cu suma de 25 mii lei; Elaborare studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate - 1.200 mii lei;

Drumuri judeţene

La Capitolul „Transporturi – Drumuri şi poduri” este cuprinsă suma totală de 304.333 mii lei, din care 21.151 mii lei sunt cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare - Programul de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2023, iar suma de 283.182 mii lei ( 47,9% din total buget local) este aferentă secțiunii de dezvoltare. Din fondurile de la secțiunea de dezvoltare, 230 mii lei reprezintă garanție lucrare Reabilitare DJ 151 km 45+810 - km 126+712, limită judeţ Mureş – Bistriţa,, suma de 96.876 mii lei reprezintă finanțări nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma de 186.076 mii lei reprezintă finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală, Programul Anghel Saligny și bugetul local al județului Bistrița-Năsăud, sume care se propun spre aprobare conform necesarului de fonduri pe anul 2023 pentru drumuri județene, transmis de Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Cultură

Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud a primit suma de 2.200 mii lei (0,3% din bugetul local), din care 1.680 mii lei reprezintă cheltuieli de personal și 520 mii lei cheltuieli cu bunuri și servicii, concomitent fiind aprobat şi Programul activităţilor culturale al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud pe anul 2023.

Pentru anul 2023, la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud se propune un buget de venituri în sumă totală de 8.307 mii lei din care 450 mii lei venituri proprii și 7.857 mii lei subvenţii de la bugetul local (1,3% din bugetul local). Astfel, veniturile propuse a se realiza se constituie în principal din servicii de pregătire artistică efectuate prin Serviciul de Pregătire şi Perfecţionare Artistică „Şcoala de Arte şi Meserii”, din spectacole susţinute de Ansamblul Profesionist „Dor Românesc”, proiecţii film şi alte activităţi desfăşurate în cadrul Centrului Cultural Dacia. La cheltuieli, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud propune un buget în sumă totală de 8.794 mii lei din care cheltuieli de personal de 6.310 mii lei, diferenţa fiind dintre venituri şi cheltuieli fiind asigurată din excedentul înregistrat de Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud la 31 decembrie 2022.

Pentru anul 2023, la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud se propune un buget de venituri în sumă totală de 9.893 mii lei  (circa 1,6% din bugetul local) şi  cheltuielile de 10.119 mii, pentru acoperirea deficitului în sumă de 226 mii lei se propune utilizarea totală în anul 2023 a excedentului.

Sport

Clubul Sportiv ’’Gloria 2018’’ Bistriţa-Năsăud propune pentru anul 2023 un buget de venituri în sumă totală de 26.809 mii lei, din care 1.199 mii lei venituri proprii, 637 mii lei donații și sponsorizări încasate și 24.973 mii lei subvenţii de la bugetul local (4,2% din bugetul local).

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

Spitalul Județean de Urgență Bistrița propune un buget de venituri în sumă totală de 363.991 mii lei, veniturile proprii propuse a se realiza se constituie în principal din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate, contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală, alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi specifice. Spitalul Județean de Urgență Bistrița propune un buget de cheltuieli în sumă totală de 367.597 mii lei din care: cheltuieli de personal de 225.585 mii lei;  cheltuieli cu bunuri şi servicii de 127.592 mii lei; cheltuieli pentru persoane cu handicap neîncadrate de 1.100 mii lei;  cheltuieli de dezvoltare de 13.320 mii lei. Şi aici, pentru acoperirea deficitului în sumă de 3.606 mii lei se propune utilizarea totală în anul 2023 a excedentului înregistrat de către Spitalul Județean de Urgență Bistriţa la 31 decembrie 2022.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5